ประเทศตุรกี

สาธารณรัฐ ตุรกี เมืองในฝัน แดนสวรรค์ต้องมนต์
สวยทุกมุมเมือง เป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่มีดินแดนอยุ่ทั้งในทวีปเอเชี
ยและทวีปยุโรป ส่วนที่อยู่ในเอเชีย 97% เรียกว่า อนาโตเลีย (Anatolia) ภาษาตุรกี เรียก อนาโดหลุ (Anadolu) เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมาย
เป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มากมาย สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่น่าเที่ยวที่สุด คือ ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคมไปจนถึ งเดือนมิถุนายน และช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงในช่วงเดือนตุลาคม เพราะสภาพอากาศในช่วงนั้นจะค่อนข้างเย็นสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป

Packages Itineraries

โปรแกรมของเรา

We dont get our packages from the shelves, we customize it with the Experience of Our Locals and Experienced staff

ก ําหนดกํารเดินทํางท่องเที่ยวสําธํารณรัฐตุรกี 9 วัน 6 คืน