ประวัติความเป็นมาของบริษัท

WHO WE ARE

 • Company has been Established on 1983
 • The Registered Capital in Fixed on Baht 5,000,000.-
 • Member of Tourism Authority of Thailand License No. 11/3606
 • Member of Thai Travel Agents Association
 • บริษัทก่อตั้งในปี 2526
  • ใบประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 11/3606
  • ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
  • สถานที่ตั้ง : 299/245 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • เป็นตัวแทนที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองจากหน่วยงานบริการท่องเที่ยวสากล ดังนี้
  1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย :ททท. (Tourism Authority of Thailand : TAT)
  2) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association: TTAA)
  3) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) : จ าหน่ายบัตรโดยสารในและระหว่างประเทศ (International Agent)

จัดบริการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
1.
ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ (ICES)
เป้าหมายหลัก : กลุ่มข้าราชการประจ า กระทรวง ทบวง กรม สถาบันพัฒนาต่างๆ สถาบันจัดฝึกอบรมของภาครัฐ
และเอกชน โดยทั้งได้รับการติดต่อให้จัดบริการตามความประสงค์ และทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดน าเสนอแผนการดูงาน
และสถานที่ดูงาน ตลอดจนติดต่อหาสถานที่ดูงานให้ได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ จัดเดินทางเป็นหมู่
คณะ รวมตั๋วเครื่องบิน , ที่พัก , อาหาร , พาหนะ , ล่าม และเจ้าหน้าที่ดูแลบริการที่ช านาญงานจากบริษัทฯ
2. ท่องเที่ยว – ทัศนศึกษา (Petcharaporn Tour)
เป้าหมายหลัก : จัดกลุ่มผู้บริหาร ตัวแทนจ าหน่าย พนักงานดีเด่น องค์กรและภาคเอกชน และอื่น ๆ
เดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 ท่าน – เป็นหมู่คณะใหญ่ ก าหนดตารางการเดินทาง โดย
จัดบริการรวมตั๋วเครื่องบิน , ที่พัก , อาหาร , พาหนะ และเจ้าหน้าที่ดูแลบริการที่ช านาญงานจากบริษัทฯ
3. จ าหน่ายตั๋วเครื่องบินและรับจองโรงแรม
ตลอดจนรถรับ-ส่งทั่วโลก
4. บริการด าเนินการทางด้านวีซ่าทั่วโลก
5.
กิจกรรมอื่นๆ
– เป็นตัวแทนรับจอง Package Tour ทั้งในและต่างประเทศ
– จัดงานประชุม , แสดงสินค้า , นิทรรศการ
– จัดอบรม , สัมมนา , สันทนาการ